Rozdział I

Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

§ 1

Związek Stowarzyszeń nosi nazwę Szkolny Związek Sportowy „OPOLSKIE” w Opolu, w skrócie SZS „OPOLSKIE” i jest zwany dalej Związkiem.

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar województwa opolskiego, a siedzibą władz miasto Opole.

§ 3

1. Szkolny Związek Sportowy „OPOLSKIE” jest związkiem stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej dzieci i młodzieży, posiada osobowość prawną, prowadzi swoją działalność zgodnie z ustawami: Prawo o stowarzyszeniach, Ustawą o sporcie, Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.
2. Związek posiada osobowość prawną.

§ 4

Związek jest członkiem krajowego Szkolnego Związku Sportowego i realizuje cele zawarte w jego statucie.

§ 5

Związek może być członkiem organizacji kultury fizycznej działających na rzecz rozwoju sportu dzieci i młodzieży.

§ 6

Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 7

Związek opiera swoją działalność na społecznej aktywności członków. Do realizacji swych zadań statutowych i zleconych może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 8

1. Związek prowadzi swoją działalność w systemie edukacji narodowej, współdziała ze szkołami w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych.
2. Związek działa w ramach ogólnopolskiego systemu kultury fizycznej i realizuje zadania zlecone przez władze państwowe i samorządowe w zakresie wychowania zdrowotnego, wychowania fizycznego i sportu młodzieży szkolnej, w tym również na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Związek troszczy się o wyrównanie szans i warunków uczestnictwa wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej, które ze względu na warunki środowiskowe i socjalne nie mają szans rywalizacji sportowej.
4. Związek inspiruje i organizuje środowiska ludzi dorosłych do działań na rzecz zdrowia, kultury fizycznej młodzieży szkolnej.
5. Związek działa na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy spośród dorosłych w szczególności nauczycieli i rodziców.

§ 9

1. Związek realizuje swoje cele przez:
a) programowanie i organizowanie działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, organizowanie imprez i zawodów sportowych dla uczniów wszystkich typów szkół,
b) Stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania wysokiego poziomu sportowego i udziału w systemie zawodów sportowych,
c) pomoc uczniowskim i międzyszkolnym klubom sportowym w prowadzeniu różnorodnej działalności sportowo-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
d) programowanie i organizowanie szkolenia młodzieżowych kadr wolontariuszy w tym młodzieżowych organizatorów sportu i młodzieżowych sędziów sportowych w zakresie zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu oraz włączenie ich do przygotowania i organizacji imprez sportowych,
e) Współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami w sprawie doskonalenia zawodowego i społecznego wolontariuszy w tym spośród osób dorosłych, szczególnie nauczycieli wychowania fizycznego,
f) stałą współpracę z powiatowymi organizatorami sportu szkolnego oraz aktywem i trenerami klubów prowadzących szkolenie sportowe młodzieży, przekazywanie im materiałów dotyczących sportu szkolnego, organizowanie konferencji i spotkań merytorycznych i metodycznych,
g) współdziałanie z Samorządem Województwa oraz samorządami powiatów i gmin w zakresie programowania i realizacji zadań sportowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
h) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz obozów szkoleniowych i sportowych dla młodzieży uczestniczącej w szkoleniu sportowym,
i) popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej ekologii, turystyki i rekreacji,
j) organizowanie konkursów o tematyce sportowej, działanie na rzecz rozwijania i wzbogacania szkolnych urządzeń i obiektów sportowych,
k) współdziałanie z organizacjami społecznymi i sportowymi w dziedzinie kultury fizycznej młodzieży szkolnej.
l) inspirowanie środków masowego przekazu do podejmowania tematów wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz sportowego młodzieży szkolnej,
m) zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
n) publiczne zabieranie głosu w sprawach objętych celami Związku, występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji,
o) organizowanie wykładów, warsztatów, wystaw, zebrań dyskusyjnych, odczytów, konferencji, seminariów, oraz innych imprez dotyczących kultury fizycznej dzieci i młodzieży,
m) prowadzenie działalności gospodarczej służącej wyłącznie realizacji celów statutowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
2. Związek może, dla wspomagania realizacji swych celów powoływać Wojewódzką Radę Przyjaciół Sportu Szkolnego i odpowiednie komisje problemowe oraz ustanawiać specjalne nagrody i wyróżnienia dla wybitnych wychowawców, trenerów i działaczy SZS.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Związku dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) wspierających

§ 11

Członkami zwyczajnymi Związku mogą być: terenowe Szkolne Związki Sportowe, Międzyszkolne Kluby Sportowe, Szkolne Kluby Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe oraz inne kluby i stowarzyszenia z osobowością prawną działające zgodnie z Ustawą o sporcie.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, które wyrażają wolę przyczynienia się do realizacji celów statutowych Związku.

§ 13

1. Członków Zwyczajnych i Wspierających Związku przyjmuje Zarząd SZS „OPOLSKIE” na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Szczegółowe zasady przyjmowania członków zwyczajnych i wspierających określa Zarząd.

§ 14

Członkowie Zwyczajni Związku za pośrednictwem swoich przedstawicieli mają prawo do:
a) uczestniczenia z głosem decydującym w Walnym Zjeździe Delegatów,
b) zgłaszanie postulatów i wniosków pod adresem władz,
c) korzystanie z pomocy szkoleniowej, organizacyjnej i finansowej,
d) korzystać z innych uprawnień wynikających z uchwał władz Związku.

§ 15

Członkowie Zwyczajni Związku są zobowiązani do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów, zarządzeń, uchwał i postanowień władz Związku oraz przepisów obowiązujących w sporcie szkolnym,
b) brania aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań statutowych Związku,
c) regularnego opłacania składek członkowskich.

 § 16

Członkowie wspierający mają wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
Członek wspierający będący osobą prawną, uczestniczy w działalności Związku za pośrednictwem swojego przedstawiciela. Do obowiązków członka wspierającego należy stosowanie się do statutu, przestrzeganie zarządzeń, uchwał i postanowień władz Związku oraz przepisów obowiązujących w sporcie szkolnym.

§ 17

1. Członkowie w Związku ustaje w przypadku:
a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Związku,
b) rozwiązania się jednostki będącej członkiem Związku,
c) skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez 6 miesięcy,
d) pozbawienia członkostwa na podstawie uchwały Związku za naruszenie postanowień statutu,
e) rozwiązania się Związku.
2. Od uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa służy odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów, które rozpatrzone powinno zostać na najbliższym Walnym Zjeździe.

§ 18

Członkom Związku oraz ich przedstawicielom za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz za osiągnięcie sportowe i wychowawcze przyznawane są nagrody, wyróżnienia, dyplomy oraz odznaki honorowe Związku.

§ 19

1. Za naruszenie postanowień statutu lub uchwał Związku Zarząd może zastosować kary:
a) upomnienia pisemnego,
b) zawieszenia w prawach członka,
c) pozbawienia członkostwa.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Związku przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Związku w terminie 30 dni.

ROZDZIAŁ IV

Władze Związku

§ 20

1. Walnymi Związku są:
a/ Walny Zjazd Delegatów,
b/ Zarząd,
c/ Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata.
3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie, do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników.
4. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 21

1. Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
2. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny.

§ 22

Walny Zjazd Delegatów sprawozdawczo-wyborczy zwoływany jest, co 4 lata.
Termin Zjazdu, miejsce i porządek obrad zostaje podany do wiadomości delegatom nie później, niż na 14 dni przed Zjazdem.

§ 23

1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może być zwołany z własnej inicjatywy Zarządu, a także na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej 1/2 członków Związku.
2. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu winno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
3. Nadzwyczajny Zjazd obraduje tylko nad sprawami dla których został zwołany.

§ 24

1. W Walnym Zjeździe Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci członków zwyczajnych SZS „OPOLSKIE”.
2. Liczbę delegatów, oraz zasady ich wyboru ustala Zarząd na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie, w którym głównymi kryteriami doboru liczby delegatów będzie ilość.
3. Delegatem może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Delegatów wybiera się na okres kadencji władz Związku.
5. W przypadku zmniejszenia się liczby delegatów w okresie kadencji, członkowie dokonują wyborów uzupełniających.

§ 25

W Walnym Zjeździe Delegatów z głosem doradczym mogą brać udział:
a) przedstawiciele członków wspierających,
b) osoby zaproszone na Zjazd.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działania Związku,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Związku,
c) udzielanie absolutorium ustępującym władzom Związku,
d) uchwalanie zmian w statucie i podejmowanie decyzji o likwidacji Związku,
e) wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) rozpatrywanie innych spraw zgłoszonych do Walnego Zjazdu przez Delegatów oraz władze Związku.

§ 27

Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych delegatów uprawnionych do głosowania. Drugi termin nie powinien następować szybciej niż 20 minut po terminie  pierwszym.

§ 28

Zarząd Związku jest władzą działającą miedzy Walnymi Zjazdami Delegatów.
W skład Zarządu wchodzi 7 – 9 osób w tym Prezes, wybranych w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Zjazdu.

§ 29

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów,
b) kierowanie całokształtem działalności Związku,
c) uchwalanie i realizacja planu pracy Związku,
d) gospodarowanie funduszem,
e) zarządzanie majątkiem Związku,
f) ustalanie wysokości składek członkowskich,
g) zatwierdzanie zasad i regulaminów funkcjonowania struktur organizacyjnych Związku,
h) zatrudnianie i ustalanie zasad wynagradzania zatrudnionych pracowników,
i) powoływanie komisji i zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalanie regulaminów ich działalności,
j) składanie Komisji Rewizyjnej sprawozdań i wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów i Komisji Rewizyjnej.
2. Zarząd działa w oparciu o opracowany przez siebie regulamin.

§ 30

Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 31

Zarząd wybiera ze swojego grona, wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.

§ 32

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walny Zjazd Delegatów do kontroli działalności Związku.

§ 33

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza. Liczbę członków ustala Walny Zjazd Delegatów.
2. Przewodniczący Komisji lub uprawniony przez niego członek ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu i Prezydium z głosem doradczym.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 34

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności finansowej i statutowej oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do Zarządu Związku,
b) składanie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zjeździe Delegatów,
c) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.
2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o opracowany przez siebie regulamin.

§ 35

Kooptacja władz Związku:
a) w przypadku ustąpienia części członków, wygaśnięcia mandatu (śmierć, rezygnacja, pozbawienie praw obywatelskich) Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd może zastosować prawo kooptacji,
b) liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru,
c) kooptacja do Komisji Rewizyjnej odbywa się na Walnym Zjeździe Delegatów.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Związku

§ 36

1. Na majątek Związku składają się:
a) nieruchomości,
b) ruchomości,
c) fundusze,
2. Na fundusze składają się:
a) składki członkowskie,
b) dochody z organizacji zawodów, obozów i imprez organizowanych przez Związek,
c) darowizny, dotacje, subwencje, pomoc finansową od samorządów,
d) indywidualne wpłaty pochodzące z odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych,
e) dochody z działalności gospodarczej Związku prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) odsetki, dochody z kapitału.

§ 37

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z wiceprezesów.

§ 38

Związek nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do swoich członków, organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu,
3. wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu,
4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku

§ 39

1. Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zjazdu Delegatów przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
2. W drugim terminie zapadają większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych delegatów uprawnionych do głosowania. Drugi termin nie powinien następować szybciej niż 20 minut po terminie pierwszym.

§ 40

1. Rozwiązanie się Związku następuje na mocy uchwały Walnego Zjazdu Delegatów przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych delegatów uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała w sprawie rozwiązania się Związku powinna określać tryb likwidacji oraz przeznaczenie jego majątku.

 Statut SZS „OPOLSKIE”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone
Pozycjonowanie stron Opole